Xem Nhiều 11/2022 #️ Áo Ngữ Huyền Không Phi Tinh / 2023 # Top 16 Trend | Bachvietgroup.org

Xem Nhiều 11/2022 # Áo Ngữ Huyền Không Phi Tinh / 2023 # Top 16 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Áo Ngữ Huyền Không Phi Tinh / 2023 mới nhất trên website Bachvietgroup.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chủ khách luận đắc thất – Ngũ hành thống cửu tinh

Tại sơn thì sơn tinh là chủ, hướng tinh là khách, vận tinh bổ trợ

Tại hướng thì hướng tinh là chủ, sơn tinh là khách, vận tinh bổ trợ

Tại các sơn khác thì dụng thủy thì hướng tinh là chủ, sơn tinh là khách, vận tinh bổ trợ. Dụng sơn thì sơn tinh là chủ, hướng tinh là khách, vận tinh bổ trợ.

Lấy ví dụ tọa Tân hướng Ất 104 độ bên trên:

Tại hướng, hướng thì hướng tinh 4 cùng sơn tinh 3 đều là Mộc nên tỷ hòa, hướng tinh đắc vị, hướng tinh đã đắc vị thì không cần luận đến trợ tinh(vận tinh).

Tại sơn, sơn tinh 8 hướng tinh 8 cùng là Thổ nên tỷ hòa, sơn tinh đắc vị, sơn tinh đã đắc vị thì không cần luận đến trợ tinh(vận tinh).

Nhà khai chính môn tại Giáp, dụng thủy nên lấy hướng tinh làm chủ, hướng tinh tại Giáp là 3 Mộc, sơn tinh là 5 Thổ. Mộc khắc Thổ là chủ khinh khách nên dù có đắc vị nhưng chỉ trung bình mà thôi.

Phối dùng Tam đại quái 3 phương Giáp Bính Tuất, dùng thủy nên hướng tinh làm chủ. Tại Giáp đã luận như trên; Tại Bính hướng tinh 9 Hỏa, sơn tinh 8 Thổ, Hỏa sinh Thổ là sinh xuất nên khách khinh chủ, hướng tinh không đắc vị, luận đến vận tinh bổ trợ là 3 Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Bính là đất vượng Hỏa mà không vượng Thổ, 9 Hỏa lại được 3 Mộc bổ trợ nên dù sinh xuất vẫn dùng được; Tại Tuất hướng tinh 6 Kim, sơn tinh 2 Thổ. Sơn tinh sinh hướng tinh là cát.

Như vậy trong phối dùng bộ Tam đại quái này thì đắc vị và phát huy được tác dụng. Nếu dùng bộ Tam đại quái tại Tý Tốn Dậu thì không thể đắc vị do tại Tý và Dậu 6-9 khắc sát ác liệt mà trợ tinh 4 (tại Tý) và 1 (tại Dậu) đều không giúp ích được gì.

“Chủ nhân hữu lễ khách tôn trọng, khách tại Tây hề chủ tại Đông”. Dụng 9 tinh đắc thất phải xét đến Ngũ hành.

Chính thần, Linh thần và Chiếu thần

Dương thuận Âm nghịch, Dương động mà Âm tĩnh vốn là cái lẽ tự nhiên. Chính thần tĩnh tại, Linh thần luôn động.

9 tinh lấy Ngũ hoàng làm chủ, 9 tinh vốn tự có dương có âm, không phải cố định 1 3 7 9 là dương, 2 4 6 8 là âm. Âm Dương của 9 tinh khéo dùng mới là diệu, mỗi một tinh nhập trung có thuận và nghịch 2 đường riêng biệt. Chỉ sự biến đổi của thời gian là Nghịch, chỉ sự động tĩnh của không gian là Thuận.

Chính thần

Thái dương quá cung hành độ một năm khởi từ Tuất đi nghịch Dậu, Thân… về lại Tuất là Thái dương quá cung đủ 1 năm. Quan niệm này cho thấy Địa(địa cầu) tĩnh. 9 tinh lấy Ngũ hoàng làm chủ tinh như Thái dương vậy, hành độ nghịch phi, nơi Ngũ hoàng trú đóng chính là Chính thần vị.

Vận 1: 1 nhập trung nghịch phi, 2 đến Tốn, 3 đến Chấn, 4 đến Khôn, 5 đến Khảm. Khảm là chính thần vận 1.

Vận 2: 2 nhập trung nghịch phi, 3 đến Tốn, 4 đến Chấn, 5 đến Khôn. Khôn là chính thần vận 2.

Vận 3: 3 nhập trung nghịch phi, 4 đến Tốn, 5 đến Chấn. Chấn là chính thần vận 3.

Tuần tự như vậy ta có Chính thần vị các vận:

Vận 1 – Khảm, 2 Khôn, 3 Chấn, 4 Tốn, 6 Càn, 7 Đoài, 8 Cấn, 9 Ly; 10 năm đầu vận 5 tại Tốn, 10 năm sau vận 5 tại Càn.

Linh thần

Hành độ Xuân Hạ Thu Đông một năm khởi từ Dần đi thuận đến Mão, Thìn, Tị… về lại Dần là hết một năm. Xuân Hạ Thu Đông thực là chuyển động của Địa(địa cầu) quanh Thiên(mặt trời, Thái dương). Quan niệm này cho thấy Địa động. 9 tinh lấy Ngũ hoàng làm chủ tinh, hành độ thuận phi, nơi Ngũ hoàng trú đóng chính là Linh thần vị.

Vận 1: 1 nhập trung thuận phi, 2 đến Càn, 3 đến Đoài, 4 đến Cấn, 5 đến Ly. Ly là Linh thần vị.

Vận 2: 2 nhập trung thuận phi, 3 đến Càn, 4 đến Đoài, 5 đến Cấn, Cấn là Linh thần vị.

Tuần tự như vậy ta có Linh thần vị các vận:

Vận 1 – Ly, 2 Cấn, 3 Đoài, 4 Càn, 6 Tốn, 7 Chấn, 8 Khôn, 9 Khảm; 10 năm đầu vận 5 tại Càn, 10 năm sau vận 5 tại Tốn.

Phương vị chữ xanh là Chính thần, Phương vị chữ đỏ là Linh thần

Chính thần, Linh thần tự nhiên có phép an bài, không phải cách luận đối cung Chính thần là Linh thần một cách khiên cưỡng. Chính thần, Linh thần thực sự là 2 khí thuận nghịch của 9 tinh, sao 5 vốn là chủ 9 tinh, nơi nó đến nếu nghịch là Chính, nếu thuận là Linh.

Chiếu thần

Các sách viết về Chiếu thần đều nói lấy Hà đồ số với vận tinh làm Chiếu thần, như vận 1 lấy 6 làm chiếu thần, hợp số 1-6 Hà đồ; như vận 8 lấy 3 làm chiếu thần, hợp số 8-3 Hà đồ… cũng tạm chấp nhận, nhưng vì sao phương Chiếu thần cần thủy, lộ, động khí thì lại bế tắc, không giải thích được.

Chính thần vốn là âm, tĩnh tại. Quản vận số thời gian lưu chuyển nên cần dương tương phối. Phương Linh thần vốn không thể tương phối do 2 khí Cửu tinh thuận nghịch không cùng đường nên không phối được.

9 tinh thì khởi thủy tại 1 và chung cuộc tại 9. Nguyên vận 3 nguyên 9 vận (123456789) thực dùng là 2 nguyên 8 vận (12346789). Thượng nguyên 1234 thì lấy chung số (9) làm Chiếu thần. Hạ nguyên 6789 thì lấy khởi thủy số (1) làm Chiếu thần. Đây là do 2 khí Tiên thiên Khảm Ly giao nhau mà thành, thượng nguyên khởi Ly, hạ nguyên khởi Khảm.

– Vận 1 nhập trung nghịch phi: 2 Tốn, 3 Chấn, 4 Khôn, 5 Khảm, 6 Ly, 7 Cấn, 8 Đoài, 9 Càn. 5 Khảm là Chính thần, 9 Càn là Chiếu thần.

– Vận 2 nhập trung nghịch phi: 3 Tốn, 4 Chấn, 5 Khôn, 6 Khảm, 7 Ly, 8 Cấn, 9 Đoài, 1 Càn. 5 Khôn là Chính thần, 9 Đoài là Chiếu thần.

– Vận 3 nhập trung nghịch phi: 4 Tốn, 5 Chấn, 6 Khôn, 7 Khảm, 8 Ly, 9 Cấn, 1 Đoài, 2 Càn. 5 Chấn là Chính thần, 9 Cấn là Chiếu thần.

– Vận 4 nhập trung nghịch phi: 5 Tốn, 6 Chấn, 7 Khôn, 8 Khảm, 9 Ly, 1 Cấn, 2 Đoài, 3 Càn. 5 Tốn là Chính thần, 9 Ly là Chiếu thần.

– Vận 6 nhập trung nghịch phi: 7 Tốn, 8 Chấn, 9 Khôn, 1 Khảm, 2 Ly, 3 Cấn, 4 Đoài, 5 Càn. 5 Càn là Chính thần, 1 Khảm là Chiếu thần.

– Vận 7 nhập trung nghịch phi: 8 Tốn, 9 Chấn, 1 Khôn, 2 Khảm, 3 Ly, 4 Cấn, 5 Đoài, 6 Càn. 5 Đoài là Chính thần, 1 Khôn là Chiếu thần.

– Vận 8 nhập trung nghịch phi: 9 Tốn, 1 Chấn, 2 Khôn, 3 Khảm, 4 Ly, 5 Cấn, 6 Đoài, 7 Càn. 5 Cấn là Chính thần, 1 Chấn là Chiếu thần.

– Vận 9 nhập trung nghịch phi: 1 Tốn, 2 Chấn, 3 Khôn, 4 Khảm, 5 Ly, 6 Cấn, 7 Đoài, 8 Càn. 5 Ly là Chính thần, 1 Tốn là Chiếu thần.

“Khảm Ly nhị khí quán Càn Khôn”. Chính thần là âm tĩnh tại, phối cùng Chiếu thần là dương nên tất nhiên Chiếu thần là động, cần thủy, lộ, động khí. Đây là cái lẽ tự nhiên của Âm Dương giao cấu, động tĩnh tương hợp. Phép làm nhà nếu phù hợp Linh-Chính-Chiếu thần, tức nơi phương Chính thần thì sơn vượng lại có sơn, nơi linh thần và chiếu thần thì thủy vượng lại có thủy lộ thì tốc phát rất nhanh, nếu ngược lại phương Chính thần hướng tinh vượng mà lại có thủy, lộ… nơi phương Linh thần, Chiếu thần sơn tinh vượng mà lại có thực sơn thì đó là “Thượng sơn Hạ thủy”, trong cái cát có cái hung, nếu sơn tán thủy loạn thì đại hung.

Cần đặc biệt lưu ý.

Lời kết

Đây tuy chưa phải là toàn bộ Áo ngữ Huyền không Phi tinh nhưng là những cái tinh túy nhất. Tôi đã lựa chọn và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa lên diễn đàn. Ngõ hầu giúp các bạn ít nhiều trong việc tìm một nơi ở tốt hoặc cải tạo những chổ chưa phù hợp hiện nay của ngôi nhà sao cho được tốt hơn.

Đến đây thì phần kiến thức Huyền không Phi tinh 6 phái dường như không còn lại được bao nhiêu. Tuy nhiên đối với các bạn mới học về Huyền không thì đó lại là bước khởi đầu rất tốt cho việc học về Phong thủy Huyền không.

Cảm ơn rất nhiều những lời ẩn giấu của cổ thư và ẩn nghĩa của Tưởng Công đã giúp Nam Phong hoàn thành Huyền không Phi tinh.

Nhâm Dần nguyệt, Nhâm Thìn niên. Nam Phong

Học Huyền Không Phi Tinh, Phong Thuỷ Huyền Không Phi Tinh / 2023

Từ nhỏ, ông vốn là người yêu thích nghiên cứu văn hóa cổ điển phương Đông. Sau những giờ lên lớp ở cấp bậc tiểu học, trung học, là những giờ say mê tìm tòi học hỏi tại Thư Viện. Master Nguyễn Thành Phương đã lần lượt tìm đến học hỏi ở nhiều chuyên gia, nhiều thầy phong thủy, mệnh lý ở cả trong và ngoài nước (Hoa Kỳ, Canada). Tuy nhiên khi càng học hỏi nhiều thì các kiến thức truyền thụ từ các thầy không làm ông thỏa mãn. Cho đến khi ông có may mắn gặp gỡ và được chân truyền từ Đại Sư Lưu Dục Tài là Tổ Sư đời thứ 4 của phái Vô Thường Đàm Dưỡng Ngô tại Malaysia thì ông mới phát hiện ra đây mới chính là kiến thức Phong Thủy thật sự. Ông đã bỏ nhiều thời gian để học hỏi trực tiếp với Đại Sư Lưu Dục Tài về Phong Thủy, Âm Dương, Huyền Không, Kỳ Môn Độn Giáp, Bát Tự…

Nhiều kiến thức quý giá được Lưu Đại Sư giảng dạy hoàn toàn không thể tìm thấy được ở bất cứ tài liệu, sách vở nào ở Việt Nam hay ở các nước khác. Một số học trò của Lưu Đại Sư đã trở thành các thầy Phong Thủy nổi tiếng ở Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc,…

Năm 2016 cũng là năm ghi nhận dấu mốc quan trọng khi Thầy Nguyễn Thành Phương được giới thiệu và kết nạp chính thức vào Học Viện Phong Thuỷ Quốc Tế (IFSA) có trụ sở chính đặt tại Singapore. Ông là thành viên đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đến thời điểm này được gia nhập và hiệp hội và mong rằng Tường Minh Phong Thuỷ sẽ tiếp tục mở rộng kiến thức Phong Thuỷ của mình và góp phần lan truyền kiến thức Phong Thuỷ chính thống đến nhiều học viên yêu thích khoa học Phong Thuỷ tại Việt Nam.

Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Central Academy of Feng Shui Malaysia

Với mong muốn truyền bá và giảng dạy kiến thức Phong Thủy Tam Nguyên Chính Thống cho nhiều người yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu Phong Thủy tại Việt Nam, Master Phương đã bỏ nhiều công sức, thời gian viết sách, mở các khóa giảng dạy, diễn thuyết khắp nơi…

Thầy phong thuỷ đào tạo ra nhiều thế hệ chuyên gia phong thuỷ qua việc đào tạo phong thuỷ.

Hiện tại, thầy phong thuỷ Nguyễn Thành Phương ưu tiên vấn đề đào tạo phong thuỷ những thế hệ chuyên gia phong thuỷ hay thầy phong thuỷ chuyên nghiệp bằng những khoá học tiếp tục chân truyền kiến thức các môn phái. Việc người học phong thuỷ 1 cách nghiêm túc trước hết có thể ứng dụng được kiến thức phong thuỷ cho gia đình, tiếp sau là người thân, bè bạn. Việc trở thành 1 thầy phong thuỷ chuyên nghiệp, giỏi tay nghề đòi hỏi kiến thức nắm bắt đúng đắn, chính xác và thực hành chuẩn xác. Việc nóng vội thực hành khi chưa rõ kiến thức có thể làm hại bản thân mình hay người khác.

Chuyên gia Tư vấn phong thuỷ chuyên nghiệp như là 1 người giúp bạn xây nên những ngôi nhà chuẩn phong thuỷ, hay chỉnh sửa ngôi nhà đúng phong thuỷ, là việc ưu tiên thứ 2 mà thầy Phong Thuỷ Nguyễn Thành Phương ưu tiên. Đến 1 mức nào đó do quỹ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên gia phong thuỷ từ khắp các tỉnh thành của Viet Nam để trợ giúp khách hàng tại chỗ, không phân biệt khoảng cách địa lý.

Thầy phong thuỷ đào tạo ra các thầy phong thuỷ tương lai, chúng tôi mong người học luôn có 1 cái mình minh mẫn, 1 cái đầu sáng tỏ và 1 cái tâm hướng thiện để làm phong thuỷ theo những điều Chân – Thiện – Mỹ, thực tế giải quyết những khó khăn cho khách hàng. Ngày càng làm cho xã hội theo 1 cách nào đó trở nên thịnh vượng và hạnh phúc hơn!

Trân trọng,

Thầy Phong Thuỷ Nguyễn Thành Phương

Thành Viên Full Member Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA

Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Kiến Trúc Phong Thủy – Academy of Feng Shui Applied in Architecture (AFSA)

Cố Vấn Cao Cấp công ty TNHH Tường Minh Phong Thuỷ (TMFS)

Gỉang Viên Chính Trung Tâm Tường Minh Phong Thuỷ

Gỉang Viên Hợp Tác Đào Tạo các chương trình Gíao Dục Kỹ Năng & Trực Tuyến như Sáng Tạo Việt, Topica, Unica, Ulearn, v.v…

4 Cách liên hệ để nhận trợ giúp từ Tường Minh Phong Thuỷ & chúng tôi sẽ phản hồi thông tin của quý vị trong thời gian sớm nhất.

Địa chỉ văn phòng: số 54, Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tổng đài Số điện thoại: 08.6681.4141 – 0981.229.461

Hộp thư điện tử: tuvan@phongthuytuongminh.com

Form liên hệ: http://phongthuytuongminh.com/contact

Công Cụ Huyền Không Phi Tinh / 2023

Phong thủy huyền không phi tinh chính là phong thủy học của phái Huyền không (huyền không học) dựa theo Tam Nguyên Cửu Vận.

Huyền không học là môn phong thủy tính toán sự di chuyển của 9 con sao theo quỹ đạo của vòng Lượng thiên Xích trên đồ hình Bát quái để đoán định sự hung cát, được mất của từng căn nhà (dương trạch) hay phần mộ (âm trạch).

9 con sao này được gọi là cửu tinh và dựa vào đồ hình Lạc Thư – Hậu thiên Bát quái và định phương vị cho Cửu tinh:

Số 9 là sao Cửu Tử, nguyên bàn nằm ở hướng NAM. Vì phương NAM nóng, thuộc quẻ Ly-Hỏa nên số 9 mang hành Hỏa.

Số 1 là sao Nhất Bạch, nguyên bàn nằm ở hướng BẮC. Vì phương Bắc hàn lạnh, thuộc quẻ Khảm-Thủy nên số 1 mang hành Thủy.

Số 3 là sao Tam Bích, nguyên bàn nằm ở phương ĐÔNG. Vì phương ĐÔNG là quẻ CHẤN-Mộc, nên số 3 mang hành Mộc.

Số 7 là sao Thất Xích, nguyên bàn nằm ở phương TÂY. Vì phương TÂY là quẻ ĐOÀI-Kim, nên số 7 mang hành Kim.

Số 2 là sao Nhị Hắc, nguyên bàn nằm tại phía TÂY NAM. Vì phía TÂY NAM thuộc quẻ KHÔN-Thổ, nên số 2 mang hành Thổ.

Số 4 là sao Tứ Lục, nguyên bàn ở tại phía ĐÔNG NAM. Vì ĐÔNG NAM thuộc quẻ TỐN-Mộc, nên số 4 mang hành Mộc.

Số 6 là sao Lục Bạch, nguyên bàn ở tại phía TÂY BẮC. Vì TÂY BẮC thuộc quẻ CÀN-Kim, nên số 6 có hành Kim.

Số 8 là sao Bát Bạch, nguyên bàn nằm tại phía ĐÔNG BẮC. Vì phía ĐÔNG BẮC thuộc quẻ CẤN-Thổ, nên số 8 mang hành Thổ.

Số 5 là sao Ngũ Hoàng, nằm ở chính giữa (tức trung cung). Vì trung cung là nơi phát sinh và cũng là nơi kết thúc của vạn vật, nên trung cung thuộc hành Thổ. Vì thế nên số 5 cũng mang hành Thổ.

Đối với Huyền không phi tinh, lựa chọn tọa sơn, lập hướng của một căn nhà hay phần mộ là vấn đề phức tạp, cần phải xem xét tỉ mỉ và công phu.

Vấn đề thuần khí

Chính sơn, chính hướng

Kiêm hướng

Đại không vong

Tiểu không vong

Thành môn

Việc phối hợp với phi tinh và hình thế địa trạch

Sim phong thủy và Huyền Không Phi Tinh

Hiện nay có nhiều phương pháp xem bói sim phong thủy, mỗi phương pháp đều dựa theo các nguyên lý của phong thủy. Có trường phái ứng dụng hà đồ lạc thư, có trường phái dứng dụng tượng của thiên can địa chi.

Việc ứng dụng nguyên lý nào cho đúng thì còn nhiều tranh cãi, nhưng đối người có chuyên môn cao, thì sẽ thất rõ những ưu nhược điểm của từng phương pháp bói sim. Kết quả mới chính là dẫn chứng cho phương pháp bói nào hữu hiệu nhất.

Đối với phương pháp xem phong thủy sim theo Huyền Không Phi Tinh, thì bản chất dựa vào các con số tượng trưng cho các Cát Tinh của bộ môn này để thể hiện cát hung của sim phong thủy.

Ví dụ như các sao như Nhất Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch được gọi là Cát Tinh, Tứ Lục là một thứ cát tinh, còn Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, Thất Xích, Tam Bích, Cửu Tử là những hung tinh tùy theo cấp độ và sự vượng suy của mỗi vận. Ví dụ như 10 năm cuối của vận 8 là Bát Bạch thì sao Cửu Tử lại là sao Sinh Khí, là một cát tinh tốt.

Ứng dụng vào sim phong thủy, người ta sẽ chọn các số cát tinh như: 1,4,6,8. Ở vận 8 thì lại chọn thêm số 9 để thêm Sinh Khí.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ ứng dụng theo Huyền Không PT, chứ thực tế không thể luận giải chi tiết như phương pháp xem bói sim theo kinh dịch

Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh Là Gì? / 2023

Phong thủy huyền không phi tinh là gì?

Đặc điểm của phong thủy học được phân biệt với các môn học khoa học tâm linh khác như xem ngày, xem tuổi, xem tử vi bởi quan điểm của phong thủy dựa trên các nghiên cứu về vật chất, những quy luật của vũ trụ tâm linh và dựa vào 3 trường phái phong thủy phổ biến:

Thứ nhất

Phong thủy cảnh quan (phong thủy địa lý) nghĩa là lấy quy luật của văn hóa Dịch học như Ngũ hành, Hà Đồ Lạc Thư, Bát quái…ứng dụng trong cuộc sống hiện đại để có thể sắp xếp và bố trí trang thiết bị nội thất nhà ở, cửa hàng hay văn phòng…

Thứ hai

Phong thủy Bát Trạch (phong thủy phương hướng), cũng có thể dựa trên Dịch học để có thể làm cơ sở xác định, điều chỉnh phương vị, màu sắc và chọn hoa văn hình ảnh để tạo nên môi trường tốt nhất cho sức khỏe, tinh thần và sự nghiệp tương lai luôn hanh thông.

Thứ ba

Đó chính là phong thủy huyền không phi tinh đã được khoa học nghiên cứu và đánh giá chi tiết về sự dịch chuyển của các sao trong phong thủy bát trạch: Nhất Bạch tinh, nhị Hắc tinh, tam Bích tinh, tứ Lục tinh, ngũ Hoàng tinh, lục Bạch tinh, thất Xích tinh, bát Bạch tinh, cửu Tử tinh. Với mỗi sao sẽ có được quy luật di chuyển và cùng nắm giữ những đại vận khác nhau.

Nói theo cách khác, phong thủy huyền không hay huyền không phi tinh dựa vào các quy luật thiên văn học đã trải qua nhiều đời và cần dựa trên cơ sở của chính sự dịch chuyển của các chòm sao (tinh tú). Từ đó, bạn có thể dự đoán được những điều may hoặc điểu dự và cùng đưa ra những biện pháp tối ưu có lợi nhất cho con người và hạn chế đến mức tối đa nhất các thiệt hại.

Phong thủy huyền không học có cốt chính dựa vào sự dịch chuyển của 9 con số nương theo quỹ đạo của Lượng thiên xích nằm trên Bát quái để có thể đón định những điềm lành hay điềm hung theo dương trạch và âm trạch một cách chính xác nhất.

Bạn đang xem bài viết Áo Ngữ Huyền Không Phi Tinh / 2023 trên website Bachvietgroup.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!